August 3, 2021
aktuelno

Grad Kikinda raspisao Konkurs za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata – Kikinda Online News

Grad Kikinda raspisao je Konkurs za dodelu novčanih sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata na teritoriji Grada Kikinde.
Ukupan iznos opredeljenih sredstava za finansiranje i sufinansiranje mladih talenata utvrđen je Odlukom o budžetu grada Kikinde za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, u okviru programa Podsticanje razvoja mladih talenata. Minimalan iznos sredstava koji se može odobriti po Konkursu je 10.000,00 dinara, dok je maksimalan iznos 100.000,00 dinara.

Pravo na finansijsku podršku imaju mladi talenti na osnovu podnetog zahteva na prijavnom obrascu, ukoliko ispunjavaju opšte i posebne uslove u skladu sa oblašću u vezi koje podnose prijavu.

Pravo na finanijsku podršku, pomoć ili podsticaj imaju mladi talenti u svim oblastima koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

 1. Da je podnosilac molbe državljanin Republike Srbije
 2. Da podnosilac molbe ima prebivalište na teritoriji grada Kikinde, najmanje godinu dana do dana podnošenja iste
 3. Da podnosilac zahteva nije stariji od 30 godina i da nije u radnom odnosu.
  Posebni uslovi u oblasti obrazovanja, talentima se može odobriti finansiranje, sufinasiranje, podrška, pomoć ili podsticaj na osnovu:
 4. Ostvarenog uspeha u prethodnoj školskoj godini;
 5. Nagrada osvojenih na republičkim, međunarodnim takmičenjima i olimpijadama znanja u vidu prvog, drugog ili trećeg mesta u individualnoj ili ekipnoj kategoriji, ukoliko su republička takmičenja utvrđena kalendarom takmičenja resornog ministarstva, a međunarodna takmičenja i olimpijade odgovaraju nastavnim predmetima;
 6. Drugih izuzetnih rezultata postignutih na takmičenjima različitog karaktera;
 7. Izuzetnih projekata pojedinaca ili drugih podnosilaca;
 8. Drugih izuzetnih rezultata u oblasti obrazovanja različitog karaktera.
  U oblasti nauke, talentima se može odobriti finansiranje, sufinansiranje, podrška, pomoć ili podsticaj na osnovu:
 9. Ostvarenog uspeha u prethodnoj školskoj godini;
 10. Nagrada osvojenih na republičkim, međunarodnim i svetskim nadmetanjima u oblasti nauke;
 11. Drugih izuzetnih rezultata postignutih na takmičenjima različitog karaktera;
 12. Izuzetnih projekata pojedinaca ili drugih podnosilaca;
 13. Zvanično priznatih pronalazačkih, autorskih ili inovatorskih radova;
 14. Naučno – istraživačkih radova, seminarskih radova i slično;
 15. Drugih izuzetnih rezultata u oblasti nauke različitog karaktera.

U oblasti kulture i umetnosti, talentima se može odobriti finansiranje, sufinansiranje, podrška, pomoć ili podsticaj na osnovu:

 1. Ostvarenog uspeha u prethodnoj godini;
 2. Nagrada osvojenih na republičkom, internacionalnom, međunarodnom ili svetskom nivou u vidu laureata, prvog, drugog ili trećeg mesta ili druge nagrade;
 3. Drugih izuzetnih rezultata postignutih na takmičenjima različitog karaktera;
 4. Izuzetnih projekata pojedinaca ili drugih podnosilaca;
 5. Zvanično priznatih pronalazačkih, autorskih ili inovatorskih radova;
 6. Naučno – istraživačkih radova, seminarskih radova i slično;
 7. Drugih izuzetnih rezultata u oblasti kulture i umetnosti različitog karaktera.
  Finansijska pomoć može se odobriti i za finansiranje i sufinansiranje troškova boravka u Istraživačkoj stanici „Petnica“, stručne prakse (studijskih putovanja), boravka najboljih studenata i učenika u ostalim obrazovnim, naučno-istraživačkim i drugim institucijama od posebnog značaja za razvoj mladih talenata.

Pravo na finansijsku podršku imaju mladi sa teritorije grada Kikinde koji imaju potvrdu od istraživačke stanice „Petnica“ o učestvovanju na zimskom i letnjem seminaru, poziv od strane druge institucije radi usavršavanja i preporuku srednje škole/fakulteta koju pohađaju.
Finansijsku pomoć mogu ostvariti učenici i studenti pod uslovima da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija i da nisu obnovili nijednu godinu studiranja, odnosno nisu ponavljali razred.
Finansijsku pomoć mogu ostvariti i mladi talenti koji ostvaruju izuzetne rezultate u oblasti sporta, poseduju nagrade osvojene na republičkom, internacionalnom, međunarodnom ili svetskom nivou, ostvaruju druge izuzetne rezultate u oblasti sporta.

Uz popunjen Obrazac prijave podnosioci zahteva u obavezi su i da dostave sledeću dokumentaciju:

-biografija sa ostvarenim rezultatima kojom se obrazlaže ispunjenost posebnih uslova
-fotokopiju lične karte podnosioca sa adresom prebivališta, za maloletna lica fotokopiju lične karte zakonskog zastupnika ili uverenje nadležnog SUP-a o prebivalištu
-fotokopiju tekućeg računa podnosioca prijave (za maloletno lice broj tekućeg računa zakonskog zastupnika)
-popunjen obrazac prijave koja je sastavni deo konkursne dokumentacije
-popunjenu izjavu koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijavu na Konkurs sa propisanom dokumentacijom podnosilac prijave podnosi u zatvorenoj koverti dostavom u pisarnicu – Gradski uslužni centar Grada Kikinde, šalter 2 ili putem pošte na adresu: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 sa naznakom “Prijava za Konkurs za dodelu sredstava mladim talentima”.
Prijava za konkurs može se preuzeti sa veb-sajta Grada Kikinde: www.kikinda.org.rs

Konkurs je otvoren od 14.02.2020. godine i traje do utroška sredstava.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Bliže informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, ili na telefon 0230/410-109.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *